Algemene voorwaarden ‘Besef In-Zicht’

Beste Klant,

Wij van ‘Besef In-Zicht’, zijn verheugd om te zien dat je gebruik gaat maken van onze diensten. We raden je aan om eerst de Algemene Voorwaarden goed door te lezen. Een afspraak of afspraken maken, betekent dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, of dit nu benoemd is of niet.

‘Besef In-Zicht’ is lid van CAT (Collectief Alternatief Therapeuten) in Nederland. (Vanaf 1 januari 2017 ben je als alternatief therapeut verplicht om aan de (nieuwe) wet WKKGZ ( Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg) te voldoen. Om hieraan te voldoen heeft ‘Besef In-Zicht’ zich verbonden aan een erkende organisatie voor geschillen en heeft daarbij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Besef In-Zicht

‘Besef In-Zicht’ wil graag dat u er zich van bewust bent dat deelname aan onze cursussen een aanzienlijke impact kan hebben op uw dagelijks leven. Wij staan volledig achter de inhoud van onze cursussen en producten. Daarom bieden wij aanvullende privé sessies aan voor diegene die daar behoefte aan heeft.

Leven veranderende cursussen vragen om specifieke inzet en om die reden willen wij dat al onze producten en diensten vooraf betaald zijn. De betalingen van de cursussen en of privé sessies dienen vooraf gedaan te worden, of het om een betaling in één keer gaat of om deelbetalingen in drie maandelijkse termijn of om een arrangement.

Om de betaling vooraf mogelijk te maken van een product of service van ‘Besef In-Zicht’ kan gebruik worden gemaakt van de IZettle pin machine of van PayPal.

Wij hopen dat u onze passie begrijpt zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden. Om juridische redenen volgen hieronder de formele Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘Besef In-Zicht’: ‘Besef In-Zicht’ die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het

aanbieden van diensten;

 • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • Diensten: alle door ‘Besef In-Zicht’ aan de Opdrachtgever geleverde producten en

diensten waaronder advies, training, coaching en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

 • Klant: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coachings- of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ‘Besef In-Zicht’ diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen;

2.Niet alleen ‘Besef In-Zicht’ maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

 1. 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever;

4.Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ‘Besef In-Zicht’ uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

1.De door ‘Besef In-Zicht’ gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ‘Besef In-Zicht’ is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;

 1. 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven;

3.Offertes zijn gebaseerd op de bij ‘Besef In-Zicht’ beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.Met de ‘Besef In-Zicht’ gesloten overeenkomsten leiden voor ‘Besef In-Zicht’ tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

‘Besef In-Zicht’ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden;

3.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ‘Besef In-Zicht’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ‘Besef In-Zicht’ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Besef In-Zicht’ zijn verstrekt, heeft ‘Besef In-Zicht’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. 4. ‘Besef In-Zicht’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ‘Besef In-Zicht’ is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractduur en opzegging

1.Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vooraf is overeengekomen.

2.Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dit heeft voor géén der partijen consequenties. ‘Besef In-Zicht’ kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor wat voor schade dan ook, voortvloeiend uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Bij alle andere overeenkomsten geldt een termijn van 2 weken.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ‘Besef In-Zicht’ zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

3.Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ‘Besef In-Zicht’ de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

4.Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ‘Besef In-Zicht’ daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

1.Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1.Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door ‘Besef In-Zicht’ ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft ‘Besef In-Zicht’ houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-,model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

2.’Besef In-Zicht’ behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

 1. 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen vooraf te geschieden, op een door ‘Besef In-Zicht’ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;

2.Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet vooraf heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is ‘Besef In-Zicht’ gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

3.Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente; Dit is van toepassing op de verschuldigde bedragen die met toestemming van ‘Besef In-Zicht’ gedeeltelijk op een nader benoemde datum dan voorafgaande aan de opdracht zullen worden voldaan.

 1. 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van ‘Besef In-Zicht’ en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ‘Besef In-Zicht’ onmiddellijk opeisbaar zijn;

5.Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

6.Als van ‘Besef In-Zicht’ meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan ‘Besef In-Zicht’ voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

7.Indien Opdrachtgever een bij elkaar horende drie-eenheid van afspraken heeft afgesproken met de ‘Besef In-Zicht’, wordt indien vooraf geannuleerd de helft van het bedrag gerestitueerd. Indien Opdrachtgever tussen de eerste en tweede afspraak stopt, wordt de helft van het bedrag ter waarde van de nog te komen afspraken vergoed. Indien Opdrachtgever stopt tussen de tweede en derde afspraak, wordt er op generlei wijze nog een bedrag gerestitueerd. Afspraken gemaakt tussen Opdrachtgever en ‘Besef In-Zicht’ verzet en / of afgezegd later dan 24 uur voorafgaande aan de sessie worden volledig in rekening gebracht, tenzij er aantoonbaar sprake is van overmacht.

Artikel 10. Incassokosten

1.Ingeval ‘Besef In-Zicht’ om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

‘Besef In-Zicht’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

Artikel 12. Inspanningsverplichting

Wij van ‘Besef In-Zicht’ houden van ijverige klanten en studenten. Opdrachtgevers dienen zich dan ook er vooraf van te gewissen dat de benodigde en aangegeven inspanning serieus en oprecht gevolg dient te krijgen en dat Opdrachtgevers hun uiterste best doen bezig te zijn met het zowel tot zich nemen van de vrijgekomen informatie als het leren doorgronden, verwerken en toe te passen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. ‘Besef In-Zicht’ is ingeschreven en lid van CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almere waar ‘Besef In-Zicht’ gevestigd is.
 4. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en / of procesgang van klachtrecht te volgen.

Door de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, gaat u expliciet akkoord met het feit dat verplichtingen en rechtspraak zijn gebaseerd op het Nederlands recht. ‘Besef In-Zicht’ is een geregistreerd lid van CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en daarom zullen de Algemene Voorwaarden en de arbitrageregels van CAT van toepassing zijn. Elke juridische actie met betrekking tot een dagvaarding van of de site of materialen zullen worden gehouden in een Nederlandse rechtbank.

U en ‘Besef In-Zicht’ gaan akkoord met het beleggen van eventuele jurisprudentie en gaan akkoord met de plaats van rechtszaal in Nederland in het geval dat een rechtszaak nodig blijkt te zijn.

Article 14. Auteursrechten

Alle website (www.besefinzicht.nl) ontwerp, tekst, afbeeldingen, de selectie en rangschikking ervan zijn Copyright © 2017 ‘Besef In-Zicht’.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Article 15. Handelsmerken

Www.BesefInZicht.nl, alle foto’s en tekst, en alle paginakoppen, special illustraties en  pictogrammen op de website zijn handelsmerken, logo's en servicemerken of gedeponeerde handelsmerken van ‘Besef In-Zicht’.

Direct contact:

 Bel: 06 - 16 350 927

Skype: besefinzicht

e-mail:

info@besefinzicht.nl

Facebook: Besefinzicht

Twitter: Twitter

Linkedin: Besefinzicht